Ga naar hoofdinhoud

Privacy

Privacy statement Providius B.V.

versie mei 2018

Providius B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over de persoon. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd, salaris. Providius voert controles en onderzoeken uit in opdracht van bedrijfstakpensioenfondsen en Cao partijen. Ten behoeve daarvan worden aan Providius persoonsgegevens verstrekt en kunnen persoonsgegevens worden opgevraagd bij werkgevers.

Afhankelijk van de controle of het onderzoek  worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat we met gegevens doen, zoals het verzamelen en tijdelijk bewaren van gegevens. Ook als we gegevens gebruiken in een rapport of een overzicht heet dat verwerken. Wij zijn verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat uw gegevens beveiligd zijn volgens de wettelijke regels.

De volgende soorten gegevens verwerken wij: voornamen, voorletters, achternaam geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, postcode, woonplaats, burgerservicenummer, salaris, functie, deeltijdfactor, bankrekeningnummer, arbeidsverleden / dienstverbanden, administratienummers bij onze opdrachtgevers, aanspraken / pensioenrecht, arbeidsongeschiktheidsgegevens, gegevens werkgever, kopie identiteitsbewijs, handtekening, wel/niet gemoedsbezwaard. Dit doen wij met betrekking tot natuurlijke personen (mensen die pensioen opbouwen, opgebouwd hebben of mogelijk zouden moeten opbouwen en/of personen werkzaam bij of voor een werkgever.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Uitvoering van pensioenwet en regelgeving

2. Uitvoering van Cao’s

3. Vaststellen van aanspraken

3. Communicatie met werkgevers

4. Berekenen van premies

5. Behandelen van geschillen

6. Voorkoming van fraude.

Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren gegevens als wij onderzoek doen in verband met:

  • verplichting tot aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds
  • de verplichting tot levering van gegevens aan een bedrijfstakpensioenfonds
  • de verplichting tot het volgen van een Cao.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor bovenstaande doelen, tenzij we verplicht zijn gegevens langer te bewaren. Als de gegevens niet meer bewaard hoeven te worden voor één van bovenstaande doelen en wij niet verplicht zijn gegevens te bewaren, verwijderen wij de gegevens.

Uw rechten

a. Recht op inzage

U mag uw persoonsgegevens inzien. Als u hiertoe bij onze opdrachtgever een verzoek indient informeren wij u via deze binnen een maand over de gegevens die wij verwerken.

b. Recht op het verbeteren, aanvullen, beperken en verwijderen van gegevens.

Uw gegevens kunnen wij alleen aanpassen of verwijderen als wij daarna nog kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Als u hiertoe bij onze opdrachtgever een verzoek indient informeert deze binnen een redelijke termijn of aan uw verzoek voldaan kan worden.

c. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u vindt dat uw belang strijdig is met de doelen die wij nastreven, kunt u bij onze opdrachtgever bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Deze bericht u binnen redelijke termijn of aan uw bezwaar gehoor kan worden geven.

d. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

U kunt onze opdrachtgever vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander.

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving verwerken kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens met derden

Wij stellen gegevens uitsluitend ter beschikking aan onze opdrachtgever.

Daarnaast kunnen uw gegevens verwerkt worden door ICT database beheer- en onderhoudsbedrijven respectievelijk IT Securitybedrijven, zodat de gegevens die wij verwerken goed beschermd zijn.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacy beleid of een verzoek in wilt dienen, kunt u contact opnemen: Providius B.V., Postbus 20, 1850 AA Heiloo

info@providius.nl
072-5322445

Let op: Providius B.V. kan dit privacy statement wijzigen. Wij raden u daarom aan het privacybeleid op onze website af en toe opnieuw te bekijken.

Back To Top